kalamulama.com- Sholawat dengan Lafazh Sendiri. Ber sholawat dengan lafazh sendiri atau lafazh yang tidak berasal dari Baginda Nabi Muhammad saw diperbolehkan. Para sahabat dan ulama tabi’in dan tabi’t tabi’in mengajarkan dan lafazh-lafazh yang tidak beliau riwayatkan dari Baginda Nabi Muhammad saw. Dari sahabat Ibnu ‘Abbas ra : “Sungguh sahabat Ibn Abas r.a apabila membaca shalawat kepada Nabi SAW beliau berkata,” Allaahumma taqabbal syafa’ata Muhammadin al-kubraa warfa’ darajatahuul ulyaa wa a’thihi sualahu fil aakhirati wal uulaa kamaa ataita Ibraahiima wa muusaa (HR Abd bin Humaid dalam al-Musnad, Abdurrazzaq dalam al-Mushannaf, Ismail al-Qadhi dalam Fahdl al-Shalat ‘Ala alNabiy dan disebutkan oleh Ibn al-Qayyim dalam Jala’ ul afham. Al-Hafizh al- Sakhawi mengatakan dalam alQaul al-Badi’, ”sanad hadits ini jayyid, kuat dan shahih. Dari Salamah Al-Kindi, berkata, “ “Sahabat Ali bin Abi Thalib r.a mengajarkan manusia cara bershalawat kepada Nabi SAW dengan berkata: ”Allaahumma daahiyal madhuwwaati wa baari al masmuukaati wa jabbaral quluubi ‘ala fithratihaa syaqiyyiha wa sa’iidiha ij’al syaraaifa shalawaatika wa nawaamiya barakaatika wa ra’fata tahannunika ‘alaa Muhammadin ‘abdika wa rasuulika al faatihi limaa ughliqa wal khaatimi limaa sabaqa wal mu’linil haqqa bil haqqi wad daamighi lijaisyaatil abaathiy kamaa hummila faqhthala’a bi amrika bithaa’atika mustaufizan fii mardhaatika bighairi naklin fiii qadami wa laa wahyin fii ‘azmin waa’iyan liwahyika haafizhan li’ahdika maadhiyan ‘alaa nafaadzi amrika hatta aura qabasan liqaabisin alaa allahi tashilu bihi asbaabahu bihi hudiyatil quluubu ba’da haudhaatil fitani wal itsmi wa abhaja muudhihaatil a’laami wa naairaatil ahkaami wa muniiraatil islaami fahuwa amiinukal ma’muuni wa khaazinu ‘ilmikal makhzuuni wa syahiiduka yaumad diini wa ba’iitsuka ni’matan wa rasuuluka bilhaqqi rahmatan Allaahummafsah lahu fii ‘adnika wajzihi mudhaa’fatil khairi min fadhlika lahu muhanniaatin grhaira mukaddaraatin min fauzi tsawaabikal mahluuli wa jaziili ‘athaaikal ma’luuli Allaahumma a’li ‘alaa binaa in naasi binaa ahu wa akrim matswaahu ladaika wa nuzulahu wa atmim lahu nuurahu wajzihi minibti’aatsika lahu maqbuulasy syahaadati wa mardhiyyal maqaalatu dzaa manthiqin wa khuththatin fashlin wa burhaanin ‘azhiimin (HR Sa’id bin Manshur, Ibn Jarir dalam Tahdzib alAtsar, Ibn Abi Ashim, Ya’qub bin Syaibah dalam Akhbar ‘Ali, Ibn Abi Syaibah dalam al-Mushannaf, al-Thabarani dalam al-Mu’jam al-Ausath. Menurut Al-Hafizh Ibn Katsir, redaksi shalawat ini popular dari sahabat Ali bin Abi Thalib ra). Shalawat termasuk do’a yang mana tidak dibatasi harus menggunakan lafazh dari Baginda Nabi Muhammad saw.Dari Sahabat Ibnu Mas’ud ra, berkata : “Apabila kalian bershalawat kepada Rasulullah saw, maka baguskanlah shalawat kepada beliau, sungguh siapa tahu shalawat kalian itu ditunjukkan kepada beliau.” Mereka berkata kepada Ibnu Mas’ud ra, “Ajarilah !” Ibnu Mas’ud ra berkata, “Allahummaj’al shalawaatika wa rahmataka wa barakaatika ‘alaa sayyidil mursaliina wa imaamil muttaqiina wa khaatamin nabiyyiin Muhammadin ‘abdika wa rasuulika imaamil khairi wa qaaidil khairi wa rasuulir rahmati Allaahummab’atshu maqaaman mahmuudan yaghbithuhu bihil awwaluuna wal aakhiruuna” (HR Ibn Majah, Abdurrazzaq, Abu Ya’la, Al-Thabarani dalam al-Mu’jam al-Kabir, Ismail al-Qadhi dalam Fadhl al-Shalat dan disebutkan oleh Ibn al-Qayyim dalam kitabnya Jala’ al-Afham). Perhatikan bagaimana sahabat Ibnu Mas’ud ra mengajarkan membaguskan shalawat, lalu mencontohkan redaksi. Ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada batasan bahwa lafazh shalawat harus ma’tsur dari Baginda Nai Muhammad saw. Baca Juga Shalawat (The Secret Of Shalawat)

kalamulama.com- Sholawat dengan Lafazh Sendiri. Ber sholawat dengan lafazh sendiri atau lafazh yang tidak berasal dari Baginda Nabi Muhammad saw diperbolehkan.

 1. Para sahabat dan ulama tabi’in dan tabi’t tabi’in mengajarkan dan lafazh-lafazh yang tidak beliau riwayatkan dari Baginda Nabi Muhammad saw.

  Dari sahabat Ibnu ‘Abbas ra :

  “Sungguh sahabat Ibn Abas r.a apabila membaca shalawat kepada Nabi SAW beliau berkata,” Allaahumma taqabbal syafa’ata Muhammadin al-kubraa warfa’ darajatahuul ulyaa wa a’thihi sualahu fil aakhirati wal uulaa kamaa ataita Ibraahiima wa muusaa (HR Abd bin Humaid dalam al-Musnad, Abdurrazzaq dalam al-Mushannaf, Ismail al-Qadhi dalam Fahdl al-Shalat ‘Ala alNabiy dan disebutkan oleh Ibn al-Qayyim dalam Jala’ ul afham. Al-Hafizh al- Sakhawi mengatakan dalam alQaul al-Badi’, ”sanad hadits ini jayyid, kuat dan shahih.
  Dari Salamah Al-Kindi, berkata, “

  “Sahabat Ali bin Abi Thalib r.a mengajarkan manusia cara bershalawat kepada Nabi SAW dengan berkata: ”Allaahumma daahiyal madhuwwaati wa baari al masmuukaati wa jabbaral quluubi ‘ala fithratihaa syaqiyyiha wa sa’iidiha ij’al syaraaifa shalawaatika wa nawaamiya barakaatika wa ra’fata tahannunika ‘alaa Muhammadin ‘abdika wa rasuulika al faatihi limaa ughliqa wal khaatimi limaa sabaqa wal mu’linil haqqa bil haqqi wad daamighi lijaisyaatil abaathiy kamaa hummila faqhthala’a bi amrika bithaa’atika mustaufizan fii mardhaatika bighairi naklin fiii qadami wa laa wahyin fii ‘azmin waa’iyan liwahyika haafizhan li’ahdika maadhiyan ‘alaa nafaadzi amrika hatta aura qabasan liqaabisin alaa allahi tashilu bihi asbaabahu bihi hudiyatil quluubu ba’da haudhaatil fitani wal itsmi wa abhaja muudhihaatil a’laami wa naairaatil ahkaami wa muniiraatil islaami fahuwa amiinukal ma’muuni wa khaazinu ‘ilmikal makhzuuni wa syahiiduka yaumad diini wa ba’iitsuka ni’matan wa rasuuluka bilhaqqi rahmatan Allaahummafsah lahu fii ‘adnika wajzihi mudhaa’fatil khairi min fadhlika lahu muhanniaatin grhaira mukaddaraatin min fauzi tsawaabikal mahluuli wa jaziili ‘athaaikal ma’luuli Allaahumma a’li ‘alaa binaa in naasi binaa ahu wa akrim matswaahu ladaika wa nuzulahu wa atmim lahu nuurahu wajzihi minibti’aatsika lahu maqbuulasy syahaadati wa mardhiyyal maqaalatu dzaa manthiqin wa khuththatin fashlin wa burhaanin ‘azhiimin (HR Sa’id bin Manshur, Ibn Jarir dalam Tahdzib alAtsar, Ibn Abi Ashim, Ya’qub bin Syaibah dalam Akhbar ‘Ali, Ibn Abi Syaibah dalam al-Mushannaf, al-Thabarani dalam al-Mu’jam al-Ausath. Menurut Al-Hafizh Ibn Katsir, redaksi shalawat ini popular dari sahabat Ali bin Abi Thalib ra).

 2. Shalawat termasuk do’a yang mana tidak dibatasi harus menggunakan lafazh dari Baginda Nabi Muhammad saw.Dari Sahabat Ibnu Mas’ud ra, berkata :

  “Apabila kalian bershalawat kepada Rasulullah saw, maka baguskanlah shalawat kepada beliau, sungguh siapa tahu shalawat kalian itu ditunjukkan kepada beliau.” Mereka berkata kepada Ibnu Mas’ud ra, “Ajarilah !” Ibnu Mas’ud ra berkata, “Allahummaj’al shalawaatika wa rahmataka wa barakaatika ‘alaa sayyidil mursaliina wa imaamil muttaqiina wa khaatamin nabiyyiin Muhammadin ‘abdika wa rasuulika imaamil khairi wa qaaidil khairi wa rasuulir rahmati Allaahummab’atshu maqaaman mahmuudan yaghbithuhu bihil awwaluuna wal aakhiruuna” (HR Ibn Majah, Abdurrazzaq, Abu Ya’la, Al-Thabarani dalam al-Mu’jam al-Kabir, Ismail al-Qadhi dalam Fadhl al-Shalat dan disebutkan oleh Ibn al-Qayyim dalam kitabnya Jala’
  al-Afham).

  Perhatikan bagaimana sahabat Ibnu Mas’ud ra mengajarkan membaguskan shalawat, lalu mencontohkan redaksi. Ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada batasan bahwa lafazh shalawat harus ma’tsur dari Baginda Nai Muhammad saw.

Baca Juga Shalawat (The Secret Of Shalawat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here